poradniki

Jak zainstalować Dockera

wpis_header_img
Docker to zestaw otwartych platform zapewniających wirtualizację na poziomie systemu operacyjnego na potrzeby tworzenia, dostarczania i uruchamiania aplikacji. W Dockerze aplikacje są dostarczane w postaci standardowych pakietów zwanych kontenerami. Każdy kontener jest odizolowany od siebie, łącznie z bibliotekami i plikami konfiguracyjnymi, ale każdy może komunikować się za pośrednictwem dobrze zdefiniowanych kanałów sieciowych. Docker stał się standardem w tworzeniu oprogramowania i DevOps. Miliony programistów używają go codziennie w pracy do tworzenia, udostępniania i uruchamiania aplikacji. Jest używany w cyklu życia aplikacji, od samego programowania, po testowanie i produkcję. Dzięki Dockerowi aplikacja staje się bardziej elastyczna i przenośna. Aplikacje można łatwo uruchamiać w dowolnym miejscu w różnych systemach operacyjnych, ale sama aplikacja pozostaje taka sama, od bibliotek po pliki konfiguracyjne.

Dlaczego Docker jest tak popularny

 • Docker oferuje szereg zalet, które czynią go atrakcyjnym wyborem dla deweloperów i administratorów systemów:
 • Izolacja aplikacji: Kontenery zapewniają izolację, uniemożliwiając interakcje między różnymi aplikacjami i ich otoczeniem.
 • Przenoszenie: Kontenery są przenośne, co oznacza, że mogą być uruchamiane na różnych platformach bez konieczności modyfikacji kodu.
 • Skalowalność: Łatwe skalowanie aplikacji poprzez uruchamianie większej liczby kontenerów.
 • Szybkie wdrażanie: Kontenery pozwalają na szybkie i łatwe wdrażanie aplikacji w środowiskach produkcyjnych.
 • Efektywne wykorzystanie zasobów:

Instalacja Docker Engine

Aby uzyskać najnowszą wersję Docker Engine, musimy zainstalować ją za pośrednictwem oficjalnego repozytorium Docker. Najpierw musisz dodać repozytorium Docker i klucz GPG, a następnie zainstalować Docker Engine.
sudo apt update
sudo apt install ca-certyfikaty curl gnupg
Teraz uruchom następujące polecenia, aby skonfigurować klucz GPG dla repozytorium Docker, który będzie przechowywany w katalogu /etc/apt/keyrings/
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings 
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg 
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
Dodajemy repozytorium Docker dla systemu Debian
echo \ 
 "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" Sign-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \ 
 "$( . /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")"stabilny" | \ 
 sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
Odświeżamy repozytorium Debiana i zainstaluj Docker Engine
sudo apt update 
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli kontenerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
Po zainstalowaniu Dockera możemy jeszcze uruchomić następujące polecenie, aby sprawdzić wersję.
docker version
Aby uzyskać najnowszą wersję Docker Engine, musimy zainstalować ją za pośrednictwem oficjalnego repozytorium Docker. Najpierw musisz dodać repozytorium Docker i klucz GPG, a następnie zainstalować Docker Engine.
sudo apt update
sudo apt install ca-certyfikaty curl gnupg
Teraz uruchom następujące polecenia, aby skonfigurować klucz GPG dla repozytorium Docker, który będzie przechowywany w katalogu /etc/apt/keyrings/
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings 
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg 
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
Dodajemy repozytorium Docker dla systemu Debian
echo \ 
 "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" Sign-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \ 
 "$( . /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")"stabilny" | \ 
 sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
Odświeżamy repozytorium Debiana i zainstaluj Docker Engine
sudo apt update 
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli kontenerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
Po zainstalowaniu Dockera możemy jeszcze uruchomić następujące polecenie, aby sprawdzić wersję.
docker version
Scroll to Top