poradniki

Menadżer Zadań - Windows Task Manager

Lista Procesów Windows

wpis_header_img

Menedżer zadań Windows (Task Manager) to program służący do zarządzania procesami danego systemu operacyjnego, monitorowania systemu analizy działania sieci, dysku i innych części składowych komputera. Każdy program w systemie Windows jest reprezentowany przez co najmniej jeden proces.

Lista procesów systemu Windows.

lsass.exeProces uruchamia następujące usługi: magazyn chroniony, menedżer kont zabezpieczeń, logowanie do sieci, usługa NT LM Security Support Provider, usługi IPSEC,proces systemu bezpieczeństwa Windows. Odpowiada za lokalne przechowywanie haseł czy autouzupełnianie informacji/haseł w Internet Explorerze.(ProtectedStorage)
, gromadzi informacje o ochronie dla lokalnych kont użytkowników. Wymagany dla IIS Admin.(SamSs),
potrzebny do logowania w niektórych domenach(Netlogon), zapewnia ochronę RPC.(NtLmSsp), umożliwia bezpieczną komunikację sieciową. W zależności od potrzeby dane przesyłane do i z komputera mogą być szyfrowane. Kontroluje założenia ochrony IP – uruchamia sterownik ISAKMP/Oakley (IKE) oraz driver ochronny IP. (PolicyAgent), zarządza regułami dostępu i ochrona użytkownika
dllhost.exeProces uruchamia następujące usługi: aplikację systemową modelu COM+, MS Software Shadow Copy Provider
Proces zarządza aplikacjami wykorzystującymi biblioteki dll, kontroluje obiekty COM+.COM(SysApp), działa w połączeniu z usługą Kopiowanie woluminów w tle. Wymagają tego programy tworzące backupy i obrazy dysku np. Microsoft Backup.(SwPrv)
spoolsv.exeProces uruchamia zarządzanie buforem wydruku
Ustawia kolejkę wydruku pod przyszłe drukowanie.
locator.exeProces obsługuje bazę publicznie zadeklarowanych usług zdalnego wywołania procedury (RPC)
Zarządza bazą danych usługi nazw RPC.(RpcLocator)(Spooler)
clipsrv.exeProces uruchamia ClipBook
Zapewnia działanie schowka (cut/paste) i dzielenie się nim ze zdalnymi komputerami.(ClipSrv)
netdde.exeProces uruchamia następujące usługi: serwer wymiany danych w sieci, DDE sieci, DSDM DDE sieci
Zapewnia przepływ informacji DDE przez sieć. Wymagane przy ustawieniach połączeń Dynamic Data Exchange.(NetDDE), zarządza udziałami sieciowymi DDE. (NetDDE dsdm)
msdtc.exeProces uruchamia Distributed Transaction Coordinator
Koordynuje transakcje pomiędzy bazami danych i systemami plików. Wymagany dla Message Queuing.(MSDTC)
vssvc.exeProces uruchamia Kopiowanie woluminów w tle
Pracuje w połączeniu z MS Software Shadow Copy Provider. Potrzebne do poprawnego działania programów wykonujących kopie zapasowe np. Microsoft Backup.(VSS)
dmadmin.exeProces uruchamia usługę administracyjną Menedżera dysków logicznych
Konfiguruje dyski twarde i woluminy. Usługa działa tylko dla procesów konfiguracyjnych, a następnie zatrzymuje się.(dmadmin)
services.exeProces uruchamia dziennik zdarzeń, Plug and Play, posłanieca, zarządza składnikami systemu uruchamianymi przy starcie Windows
Umożliwia logowanie komunikatów o błędach w Dzienniku zdarzeń.  W zasadzie tej usługi i tak wyłączyć nie można.(Eventlog), wykrywa zmiany w sprzęcie komputera. Obsługuje urządzenia Plug and Play np. karty muzyczne.(PlugPlay), przesyła pomiędzy klientami a serwerami komunikaty net send i komunikaty wysyłane przez usługę Urządzenie alarmowe, obsługuje ich automatyczne włączanie w czasie ładowania systemu i zatrzymywanie w chwili zamykania.(Messenger)
smlogsvc.exeProces uruchamia dziennik wydajności i alerty
Kolekcjonuje informacje o wydajności i sprawności systemu a potem te dane loguje w specjalnych komunikatach i alertach.(SysmonLog)
svchost.exeProces uruchamia następujące usługi: Microsoft Service Host Process, harmonogram zadań, Host Uniwersalnego urządzenia Plug and Play, HTTP SSL, Instrumentacja zarządzania Windows, klienta DHCP, dostęp do urządzeń interfejsu HID, klient DNS, klienta śledzenia łączy rozproszonych, kompozycje, konfiguracje zerowej sieci bezprzewodowej, logowanie pomocnicze, centrum zabezpieczeń, aktualizacje automatyczne, magazyn wymienny menedżer autopołączenia rejestru zdalnego, menedżer dysków logicznych, menedżer połączeń usługi dostęp zdalny, połączenia sieciowe, pomoc i obsługa techniczna, pomoc TCP/IP NetBIOS, portable Media Serial Number Service, uruchamia proces serwera DCOM, przeglądarke komputera, rejestr zdalny, routing i dostęp zdalny, rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA), rozszerzenie sterownika Instrumentacji zarządzania Windows, serwer, system zdarzeń COM+, telefonię, usługę czasu systemu Windows, sługę inteligentnego transferu w tle, usługę odnajdowania SSDP, usługę przywracania systemu, usługę raportowania błędów, usługi kryptograficzne, usługi terminalowe, WebClient, Windows Audio, Windows Image Acquisition (WIA) , wykrywanie sprzętu powłoki, zaporę systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego, zarządzanie aplikacjami, zawiadomienie o zdarzeniu systemowym, zdalne wywoływanie procedur, zgodność szybkiego przełączania użytkowników.Umożliwia działanie Harmonogramu zadań (Sheduled Tasks) pozwalającego na automatyczne uruchamianie zadań o określonej porze.(Schedule), umożliwia obsługę UPnP (Universal Plug and Play). Działa w połączeniu z Usługą odnajdowania SSDP.(UPNPhost), implementuje protokół HTTPS dla usługi HTTP przy użyciu protokołu SSL.(HTTPFilter), monitoruje i zarządza działaniem systemu operacyjnego. Odpowiada za widzialność zakładki Zależności w konfiguracji usług.(Winmgmt), pozwala na konfigurację sieci przez uzyskiwanie dynamicznych adresów IP z serwera DHCP i uaktualnianie nazw DNS. Wymagany dla ICS i IPSEC.(Dhcp), zapewnia działanie urządzeń bazujących na HID (Human Interface Devices) takich jak: zdalne kontrolery, skanery z przyciskami funkcyjnymi, multimedialne klawiatury.(HidServ), ustawia i cache’uje nazwy DNS oraz funkcje kontrolera domeny Active Directory. Wymagany dla IPSEC.(Dnscache), zapewnia poprawne połączenia pomiędzy plikami. Działa tylko na systemie plików NTFS.(TrkWks), odpowiada za nowy wygląd XP interfejs LUNA(Themes), umożliwia auto-konfigurację i połączenie bezprzewodowych urządzeń sieciowych.(WZCSVC), umożliwia aktualnie zalogowanemu użytkownikowi uruchamianie procesów jako inny użytkownik bez konieczności wylogowywania się z systemu.(seclogon), monitor bezpieczeństwa patrolujący 3 elementy systemu: Automatyczne aktualizacje, firewalla systemowego i program antywirusowy.( wscsvc), umożliwia automatyczną aktualizację systemu (wuauserv), zarządza wymiennymi mediami np. płytami CD ROM.(NtmsSvc), tworzy połączenie do zdalnej sieci.Wymagany dla Internet Connection Sharing.(RasAuto), wykrywa i monitoruje podłączone dyski twarde. Odpowiada za działanie konsoli dysków (Disk Management MMC). Wymagany dla obsługi dysków dynamicznych.(dmserver), odpowiada za tworzenie połączeń sieciowych. Wymagana dla Internet Connection Sharing.(RasMan), zarządza połączeniem sieciowym. Kontroluje obiekty zlokalizowane w panelu Połączeń sieciowych, zarówno dla połączeń w sieci LAN jak i zdalnych.(Netman), umożliwia działanie Pomocy i wsparcia technicznego, dostęp do dokumentów Microsoftu online lub offline.(helpsvc), zapewnia obsługę NetBIOS przez serwis TCP/IP (NetBT) i rozpoznawanie nazw NetBIOS. Usługa ta jest potrzebna w sieciach lokalnych.(LmHosts), uzyskuje numer seryjny dla podłączonych do komputera przenośnych odtwarzaczy audio/mp3.(WmdmPmSp), wymagany dla defragmentatora systemowego.(DcomLaunch), usługa sieciowa gromadząca informacje o komputerach i zasobach w sieci LAN.(Browser), pozwala na zdalny dostęp do rejestru systemowego.(RemoteRegistry), oferuje usługi routingu w środowiskach sieci lokalnych i rozległych.(RemoteAccess ), zbiera i zapisuje informacje o sieci oraz powiadamia programy o zmianach w tych zapisach. Wymagany dla usługi Internet Connection Sharing(Nla), zapewnia kontrolę nad wysyłaniem informacji do i ze sterowników.(Wmi), umożliwia współdzielenie zasobów komputera (pliki, drukarki) w sieci.(lanmanserver), wykorzystywany do połączenia komputera lokalnego do komputerów zdalnych. Przykładem jest tu lokalne połączenie sieciowe oraz udostępnienie plików i drukarek.(lanmanworkstation), Obsługuje usługę zawiadamiania o zdarzeniu systemowym (SENS, System Event Notification Service), która zapewnia automatyczną dystrybucję zdarzeń do subskrybowania składników modelu COM (Component Object Model).(EventSystem), zapewnia obsługę telefonii API (TAPI) dla programów sterujących urządzeniami telefonii i połączeniami głosowymi opartymi na protokole IP na komputerze lokalnym i, za pośrednictwem sieci LAN, na serwerach, na których działa ta usługa.(TapiSrv), automatycznie ustawia zegar.(W32Time)(BITS), odpowiada za asynchroniczny transfer danych przez servery http.(SSDPSRV), umożliwia obsługę UPnP (Universal Plug and Play), zapewnia działanie narzędzia Przywracania Systemu na podstawie utworzonych przez niego tzw. punktów przywracania.(srservice), umożliwia wysyłanie raportów o błędach do Microsoftu.(ERSvc), głównie zarządza takimi elementami, jak podpisy cyfrowe plików oraz certyfikaty.(CryptSvc), pozwala na podłączenie wielu użytkowników do jednego komputera.(TermService), pozwala programom na tworzenie, dostęp i modyfikację plików w Internecie.(WebClient), kontroluje urządzenia audio.(AudioSrv), zapewnia obsługę skanerów, kamer cyfrowych itp.(stisvc), wykrywa i automatycznie uruchamia niektóre typy urządzeń (np. karty pamięci, napędy CD itd.).(ShellHWDetection), usługa ta odpowiada za działanie firewalla wbudowanego do XP oraz za możliwość podłączenia kilku komputerów do Internetu za pomocą tylko 1 połączenia.(SharedAccess), zapewnia działanie usług instalacyjnych. Jeśli nie jesteś w stanie zmodyfikować instalacji programu ustaw to na Automatyczny lub Ręczny. W przypadku XP Home usługa ta może powodować problemy.(AppMgmt), współpracuje z usługą System zdarzeń COM+ . Rejestruje zdarzenia systemowe: logowanie, podłączenie do sieci, stan zasilania i przekazuje informacje o nich do odpowiednich komponentów.(SENS), jest to najważniejsza usługa w XP i praktycznie wszystkie inne są od niej zależne.(RpcSs), umożliwia szybką zmianę użytkownika bez konieczności zamykania aplikacji uruchomionej spod innego konta.(FastUserSwitching Compatibility)
msiexec.exeProces używany do instalowania nowych programów przez Instalatora Windows
Jest wymagany dla softu instalowanego za pomocą plików MSI.(MSIServer)
SCardSvr.exeProces dostarcza mechanizmów autoryzacyjnych do inteligentnych kart bezpieczeństwa w systemie lokalnym.
Kontroluje dostęp od kart inteligentnych.(SCardSvr)
wmiapsrv.exeProces uruchamia kartę wydajności WMI. Udostępnia informacje biblioteki wydajności uzyskane do dostawców WMI HiPerf.(WmiApSrv)
sessmgr.exeProces uruchamia Menedżera sesji pomocy pulpitu zdalnego. Umożliwia działanie Remote Assistance Desktop.(RDSessMgr)
mnmsrvc.exeProces uruchamia NetMeeting Remote Desktop Sharing. Umożliwia wzajemny dostęp do komputerów i dzielenie pulpitu poprzez program NetMeeting.(mnmsrvc)
rsvp.exeProces odpowiedzialny za jakość strumienia audio i video pomiędzy serwerem i klientem, uaktywnia usługę QoS RSVP. Zapewnia obsługę standardu QoS do kontroli ruchu w sieci.(RSVP)
tlntsvr.exeProces uruchamia Telnet. Umożliwia użytkownikowi zdalnemu zalogowanie się na tym komputerze i obsługuje rozmaitych klientów usługi Telnet TCP/IP, w tym komputery z systemami UNIX i Windows.(TlntSvr)
alg.exeProces uruchamia usługę bramy warstwy aplikacji.
Zapewnia dzielenie połączenia internetowego oraz firewalli firm trzecich (Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)). (ALG)
imapi.exeProces używany podczas nagrywania płyt CD, aktywuje usługę COM nagrywania dysków CD IMAPI.
Kontroluje wbudowane do XP nagrywanie płyt CD. Jeśli zostanie wyłączona niemożliwe będzie nagrywanie płyt CD za pomocą oprogramowania XP.(ImapiService)
cisvc.exeProces uruchamia usługę indeksowania.
Zapewnia bardzo szybkie wyszukiwanie plików na dysku.(cisvce)
wdfmgr.exeProces uruchamia Windows User Mode Driver Framework.
Włącza sterowniki trybu użytkownika systemu Windows. Instalowane z Windows Media Player 10.(UMWdf)
ups.exeProces uruchamia zasilacz awaryjny (UPS).
Zarządza zasilaczem awaryjnym (UPS) podłączonym do komputera.(UPS)
ctfmon.exeMicrosoft Client/Server Runtime Server Subsystem. Proces odpowiedzialny za graficzne elementy Windows.
Monitoruje aktywne okna, rozpoznawanie mowy, skróty klawiaturowe, schowek i inne ustawienia związane z użytkownikiem.
smss.exeProces odpowiedzialny za obsługę sesji systemu Microsoft Windows.
Nazywany jest Menedżerem sesji. Zainicjowany przez system odpowiada za wiele czynności, m.in logowania WinLogon
csrss.exeProces uruchamia Client/Server Runtime Server Subsystem.Odpowiada za działanie większości komend graficznych..
winlogon.exeProces obsługuje procedury logowania i wylogowania się z systemu
taskmgr.exeProces uruchamia menedżer zadań Windows
Pokazuje działające na komputerze procesy.
Program uruchamiany jest przez kombinacje klawiszy CRTL+ALT+DELETE.
soffice.exeproces uruchamiany przez program OpenOffice lub StarOffice
msmsgs.exeProces otwierany przez MSN Messenger
jusched.exeProces otwierany przez Java 2 Runtime Environment, SE v 1.4.2_01
sistray.exeProces uruchamiany przez sterownik karty graficznej Silicon Integrated Systems Sistray
rundll32.exeProces obsługujący Dll  i umieszczający je w pamięci, dzięki czemu aplikacje z nich korzystające mogą działać szybciej
explorer.exeProces uruchamiany przez Windows Graficzna powłoka systemów Windows obejmująca menu Start, pasek zadań, pulpit oraz menedżer plików
IEXPLORE.exeProces uruchamiany przez Microsoft Internet Explorera
notepad.exeProces uruchamiany przez program notepad
wdfmgr.exeProces uruchamia windows driver foundation manager voor media player 10.
wuauclt.exeproces odpowiedzialny za automatyczne update windows
AcroRd32.exeproces uruchamiany przez Acrobat Reader
ati2evxx.exeProces uruchamiany przez sterownik karty graficznej ATI
savscan.exeProces uruchamiany przez program Norton Anti-Virus
mhotkey.exeProces sterownika klawiatury
istsvc.exeProces spy-keyloggera
mouse32a.exeProces uruchamiany przez sterownik myszy
PCMservice.exeProces uruchamiany przez DELL hard/ software
x10nets.exeProces uruchamiany przez video streaming
dculjo.exeProces otwierany przez spyware
sysmwsc.exeProces otwierany przez spyware
tasmgr.exeMenedżer zadań Windows
KBDAP32.EXEProces sterownika klawiatury
NPROTECT.EXEProces uruchamiany przez program Norton Anti-Virus
NAVAPSVC.exeProces uruchamiany przez program Norton Anti-Virus
mdm.exeProces uruchamiany przez Machine debug manager jest częścią systemu debugowania i pozwala użytkownikowi degugować błędy Internet Explorera
LogWatNT.exeProces Computer Associates
CCEVTMGR.EXEProces uruchamiany przez program Norton Anti-Virus
CCSETMGR.EXEProces uruchamiany przez program Norton Anti-Virus
Smc.exeProces uruchamiany przez Firewal Sygate
InCDsrv.exeProces uruchamiany prez program Nero
ww_tray.exeProces uruchamiany przez Music Match juke box
CCAP.exeProces uruchamiany przez program Norton Anti-Virus
NOTOSKRNL.exeProses Systemu Windows
winampa.exeProces uruchamiany przez program Winamp
wmiprvse.exeProces uruchamiany przez Windows operation manager,  odpowiedzialny za operacje WMI poprzez proces WinMgmt.exe
anvshell.exeProces uruchamiany przez sterownik karty graficznej ASUS
atiptaxx.exeProces uruchamiany przez sterownik karty graficznej ATI
ccapp.exeProces uruchamiany przez program Norton Anti-Virus
dslagent.exeProces uruchamiany przez aplikacje modemu “eicon networks”
gsicon.exeProces uruchamiany przez aplikacje modemu Eicon
mm_tray.exeProces uruchamiany przez Music Match juke box
msnmsgr.exeProces otwierany przez MSN mesengera
nvsvc32.exeProces otwierany przez NVidia Driver Helper Service
osa.exeProces otwierany przez Office Startup Assistant
osa9.exeProces otwierany przez Office
osd.exeProces uruchamiany przez program Netropa’s OnScreen Display
qttask.exeProces uruchamiany przez program Quick Time
realplay.exeProces uruchamiany przez program Real Player
sstray.exeProces uruchamiany przez sterownik karty graficznej NVidia NForce
studio.exeProces uruchamiany przez program WinAmp
taskbaricon.exeProces uruchamiany przez ikonę internet provajdera.
traymon.exeProces uruchamiany przez aplikację Korporacji Netropa
updreg.exeProces uruchamiany przez sterownik karty Soun Blaster
vsmon.exeProces uruchamiany przez program Zone Alarm
wcescomm.exeProces uruchamiany przez Windows CE Synchronization and Communication Manager
wcesmgr.exeProces uruchamiany przez Microsoft ActiveSync
wzqkpick.exeProces uruchamiany przez WinZip 8.1
Ypager.exeProces uruchamiany przez Yahoo! Messenger
zlclient.exeProces uruchamiany przez Zonelabs Internet Security
ascv.exeProces uruchamiany przez trojana
backweb.exeProces uruchamiany przez organizację “Backweb Technologies”
fvprotect.exeProces uruchamiany przez szkodliwego robaka
isass.exeProces uruchamiany przez szkodliwego wirusa
igfxtray.exeProces uruchamiany przez aplikację graficzną intel Graphic configuration and diagnostic application, seria 810
jdbgmgr.exeProces uruchamiany przez program Microsoft Java engine
msbb.exeProces uruchamiany przez program organizacji “180 solutions”
savenow.exeProces uruchamiany przez program organizacji “whenU”
skynetave.exeProces uruchamiany przez robaka SASSER
syshost.exeProces uruchamiany przez konia trojańskiego
wSup.exeProces uruchamiany przez spyware WinTools dla Internet Explorera
WToolsA.exeProces uruchamiany przez aplikację Adware.Huntbar
WToolsS.exeProces uruchamiany przez aplikację Adware.Huntbar
agentsvr.exeProces uruchamiany przez aplikację Microsoft Agent Server, Kontrolka ActiveX używana przez aplikacje multimedialne
autorun.exeProces uruchamiany przez aplikację Sytemu Windows
cidaemon.exeProces uruchamiany przez aplikację Microsoft Indexing Service, odpowiedzialny za indeksowanie plików na komputerze
clisvcl.exeProces uruchamiany przez aplikację SMS client service, inicjalizuje procesy SMSS, które skanują software
DdHelp.exeProces uruchamiany przez aplikację directX, odpowiedzialny za graficzny interfejs 3D
DfsSvc.exeProces uruchamiany przez aplikację Distributed File System servis, występujący jedynie w Microsoft Windows Server
Dns.exeProces uruchamiany przez aplikację Microsoft Windows DNS server
DumpRep.exeProces uruchamiany przez Windows XP przeznaczony do reportowania błędów w systemie. W przypadku poważnych błędów program zapisuje logi do pliku tekstowego
GrpConv.exeProces uruchamiany przez Windows  odpowiedzialny za konwersję grup z Windows 3.11 do folderów w Windows 95 podczas procesu aktualizacji
HelpCtr.exeProces uruchamiany przez Windows
HidServ.exeProces uruchamiany przez Windows, obsługa USB
InetInfo.exeProces uruchamiany przez Windows odpowiedzialny za debugowanie IIS
Internat.exeProces uruchamiany przez Windows wspomagający wielojęzykowość systemu Windows, odpowiedzialny za wydruki multijęzykowe
Ireike.exeProces uruchamiany przez Windows dla virtual private network client-a
IsmServ.exeProces uruchamiany przez Windows
Launch32.exeProces odpowiedzialny za zdalne użytkowanie aplikacji oraz elementy bezpieczeństwa. Ważny dla stabilnego i bezpiecznego działania komputera
Lights.exeProces uruchamiany przez Windows
Locator.exeProces obsługuje bazę publicznie zadeklarowanych procedur. Ważny dla bezproblemowego działania systemu. Ważny dla stabilnego i bezpiecznego działania komputera
Mad.exeProces uruchamiany przez aplikację Microsoft Exchange  odpowiedzialny za ładowanie bibliotek DLL i logowanie wiadomości
mmc.exeProces uruchamiany przez aplikację Microsoft Management Console aplikacja wyświetlająca pluginy z panelu sterowania, takie jak np: Menedżer urządzeń
Mmtask.exeProces ukryty występujący jedynie w Windows 98 i Me. Pozwala systemowi operować jako system wielozadaniowy dla danych typu multimedialnego.
Mprexe.exeProces obecny tylko w systemach Windows 98 i Me. Pozwala komputerowi na używanie wielu protokołów sieciowych oraz interfejsów sieciowych oraz na routing między nimi. Proces jest ukryty i pojawia sie na liście zadań tylko gdy występują z nim problemy.
MsgSrv32.exeProces obecny tylko w systemach Windows 98 i Me. Działa jako 32 bitowy serwer wiadomości.
msoobe.exeProces odpowiedzialny za rejestracje systemu Windows online.
Mssearch.exeProces uruchamiany przez SQL Server
MsTask.exeMenedżer zadań pozwalający na zaplanowanie określonych działań w systemie
Mtx.exeProces uruchamiany przez Windows
NtFrs.exeProces uruchamiany przez Windows
NtVdm.exeProces uruchamiany przez Windows, Oferuje środowisko do wykonywania aplikacji 16 bitowych w systemach 32 bitowych
RnaApp.exeProces uruchamiany przez Windows 98/ME, wspomagający połączenia z siecią na zasadzie dialup
RpcSs.exeProces odpowiedzialny za zdalne wywoływanie procedur na lokalnym komputerze
Scm.exeProces uruchamiany przez Microsoft Service Control Manager
Spool32.exeProces wspomagający drukowanie
Spoolss.exeProces odpowiedzialny za drukowanie plików z dysku na drukarkach lokalnych
SrvAny.exeProces pozwalający aplikacjom działać jako serwisy
SysTray.exeProces odpowiedzialny wyświetlanie informacji o dacie i czasie
TapiSrv.exeProces odpowiedzialny za wsparcie telefonii w systemach Windows 98 i NT
TaskSwitch.exeProces uruchamiany przez program Microsoft TaskSwitch
telnetsvr.exeProces uruchamiany przez program Telnet Service
winmgmt.exeProces używany do tworzenia skryptów do zarządzania systemem oraz kontami użytkowników.
wins.exeProces uruchamiany przez Windows Internet Name Service
wisptis.exeProces uruchamiany przez Microsoft office
wmiexe.exeProces uruchamiany przez Windows Management Instrumentation działający w tle dający użytkownikowi dostęp do podstawowych informacji o systemie
wowexec.exeProces wspierający działanie aplikacji 16-bitowych
actmovie.exeProces odpowiedzialny za wygaszacze ekranu i grafikę Video produktów Microsoft.
ASPNET_WP.exeProces odpowiedzialny za najbardziej integralne serwisy technologii ASP.NET
btwdins.exeProces odpowiedzialny technologię Bluetooth
ccmexec.exeProces wywołuje inny proces – SMS Agent Host
cmd.exeProces daje dostęp do linii komend w systemach Windows NT, 2000 i XP. Oferuje funkcje obsługi dysku, operacji na plikach oraz funkcje sieciowe
crss.exeProces odpowiedzialny za tworzenie i usuwanie okien i wątków
crsss.exeProces odpowiedzialny za graficzne elementy Windows.
dos4gw.exeProces jest częścią systemu operacyjnego DOS i działa jako 32 bitowe rozszerzenie dla kernell.
fast.exeProces należy do narzędzi PowerToys z systemu Windows XP. Odpowiedzialny za możliwość szybkiego przełączania systemu z jednego konta na drugie
hideserv.exeProces wspierający multimedialne urządzenia USB
kernel32.exeProces uruchamiany przez wirusa
launch.exeProces odpowiedzialny za zdalne użytkowanie aplikacji oraz elementy bezpieczeństwa
loadwc.exeProces jest częścią Internet Explorer i jest odpowiedzialny za zmianę ustawień przeglądarki. Proces jest ważny do pracy wbudowanego w IE klasyfikatora treści (content advisor).
logonui.exeProces z systemu Windows XP odpowiedzialny za ekran logowania użytkowników
mapisp32.exeProces ładuje się razem z Microsoft Exchange oraz Outlook
msconfig.exeProces pozwalający na operowanie plikami konfiguracyjnymi, np: win.ini czy autoexec.bat, a także ustawieniami autostartu programów
mstinit.exeProces obecny tylko w systemach Windows 98 i Me. Działa jako 32 bitowy serwer wiadomości
ndisuio.sysProces oferuje wsparcie dla urządzeń Bluetooth i podobnych
ntoskrnl.exeProces odpowiedzialny za bootowanie komputera. Nie jest widoczny w menedżerze zadań
pstores.exeProces używany przez aplikacje internetowe, np internet Explorer do przechowywania chronionych danych
rosautou.exeProces odpowiedzialny za połączenia modemowe
rdpclip.exeProces pozwala na kopiowanie plików pomiędzy serwerem i klientem w usługach terminalowych
regsvc.exeProces pozwala na zdalny dostęp do rejestru systemowego.
regsvr32.exeProces używany do rejestrowania w rejestrze bibliotek DLL i kontrolek ActiveX
runonce.exeProces używany przez programy instalacyjne pochodzące od różnych producentów, pozwala na uruchomienie danego programu ponownie po restarcie, a także dokonać późniejszych zmian w konfiguracji
sapisvr.exeProces odpowiedzialny za funkcje rozpoznawania mowy
scanregw.exeProces sprawdzający stan rejestru za każdym razem gdy komputer jest włączany. Gdy wykryje poważny błąd uzytkownik jest informowany, aby załadować system z ostatnią znaną, dobrą konfiguracją systemu.
snmp.exeProces odpowiedzialny za LAN pozwalający na konfigurację komponentów infrastruktury sieci LAN
taskmon.exeJeden z procesów monitorujących zasoby sprzętowe komputera.
tcpsvcs.exeProces jest częścią komponentów sieciowych systemu Windows, jest inicjalizowany gdy komputer używa specjalnych serwisów sieciowych (TCP/IP), takich jak DHCP, TCP.
userinit.exeProces odpowiedzialny za wykonanie sekwencji bootowania podczas rozruchu komputera.
winoa386.modProces uruchamia dostarcza konsoli dla systemu DOS w środowisku 32-bitowego systemu Windows
WMIADAP.exeProces AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP) Service
wscntfy.exeProces będący częścią systemu bezpieczeństwa Windows, wskazujący obecny stan bezpieczństwa
wuaclt.exeProces odpowiedzialny za aktualizacje systemu Windows
wuauboot.exeProces odpowiedzialny za automatyczne update-y
wuaudt.exeProces odpowiedzialny za aktualizacje systemu
wucrtupd.exeProces na podstawie ustawionego harmonogramu łączy się z siecią w celu sprawdzenia ostatnich aktualizacji dla systemu.

 

Scroll to Top