poradniki

Struktura katalogów Linux

wpis_header_img
W systemie GNU/Linux zaimplementowano hierarchiczną (drzewiastą) strukturę katalogów, która jest dość ściśle określona wg FHS (Filesystem Hierarchy Standard). Dzięki takiemu podejściu można utworzyć tyle katalogów, ile potrzeba do pogrupowania plików w naturalny sposób. Dodatkowo każdy użytkownik może mieć swój prywatny katalog przeznaczony na własną hierarchię

Drzewo katalogów Linux

Katalog Angielska nazwa źródłowa Opis
/ root Główny katalog w systemach uniksowych zwany korzeniem (ang. root). Cała struktura katalogów umiejscowiona jest w tym katalogu.
/boot boot process Pliki programu rozruchowego
/bin binaries Podstawowe pliki wykonywalne dostępne dla wszystkich użytkowników
/dev devices Pliki urządzeń
/etc et cetera Pliki konfiguracyjne. Dawniej znajdowały się tutaj różne pliki nieprzynależące do pozostałych kategorii
/home home directory Katalogi domowe użytkowników
/lib libraries Biblioteki programów i moduły jądra. Nowa wersja standardu definiuje również możliwość dodania katalogów dla innych architektur np. lib64 dla x86_64
/mnt mount point Tymczasowy punkt montowania
/media media Punkty montowań dla pamięci zewnętrznych
/opt/ optional Dodatkowe oprogramowanie
/proc/ process Wirtualny system plików informujący o stanie systemu
/root/   Katalog domowy superużytkownika root
/run runing Informacje o działaniu systemu od ostatniego jego uruchomienia
/sbin system binaries Pliki wykonywalne do zarządzania systemem
/srv/ served Rzadko używany katalog zawierający dane udostępniane często tylko do odczytu przez system
/tmp temporary Pliki tymczasowe
/usr user Drugorzędowa hierarchia. Tutaj umiejscowione są głównie pliki wykonywalne użytkowników
/usr/bin/ binary Jak w hierarchii pierwszorzędowej, ale nie wymagane do uruchomienia czy naprawy systemu
/usr/include include Standardowe pliki nagłówkowe
/usr/lib library Jak w hierarchii pierwszorzędowej, ale nie wymagane do uruchomienia czy naprawy systemu
/usr/local/ local data Trzeciorzędowa hierarchia danych lokalnych
/usr/share/ shared Dane współdzielone między architekturami
/usr/sbin/ system binaries Jak w hierarchii pierwszorzędowej, ale nie wymagane do uruchomienia czy naprawy systemu
/var variable Często modyfikowane pliki np. logi, bazy danych
/var/cache/ cache Pliki pamięci podręcznej programów
/var/lock/ lock Pliki blokady zasobów będących w użyciu
/var/log/ logging Logi aplikacji
/var/mail/ mailboxes Skrzynki pocztowe
Scroll to Top