poradniki

Vim komendy i polecenia

wpis_header_img

Edytor Vim

Vim (ang. VI iMproved) to rozwijany przez Brama Moolenaara klon edytora tekstu VI dostępny na wiele platform. Mimo swoich zalet i wysokiej efektywności jaką można uzyskać w pracy z tym programem, wymaga on nauki jego funkcji, nie prowadzi on “za rękę” i nie zalecany jest dla początkujących użytkowników komputera.

Komendy i polecenia w edytorze Vim

Tryby pracy edytora Vim

normal (tryb poleceń)
W tym trybie vim pracuje zaraz po uruchomieniu. Wydawane tutaj różne skróty klawiaturowe pozwalają przejść do innego trybu, kasować tekst, kopiować tekst lub go przenosić.
Aby wrócić do trybu poleceń naciskamy klawisz [Esc] – jeśli nie jesteś pewien, czy znajdujesz się w trybie poleceń naciśnij kilka razy klawisz [Esc].

więcej info wpisując : ||:help Normal-mode

insert (tryb wprowadzania)
Aby przejść do tego trybu naciskamy klawisz [i] od tej pory możesz pisać tekst tak jak w każdym innym edytorze. Aby zakończyć edycję musisz nacisnąć klawisz [Esc].

więcej info wpisując ::help Insert-mode

visual (tryb wizualny)
Do nawigacji i manipulacji wyborów tekstowych, tryb ten pozwala na wykonywanie większości normalnych poleceń i kilka dodatkowych poleceń, na zaznaczonym tekście.

więcej info wpisując : :help visual-mode

select
Podobne do trybu wizualnego ale jest zachowaniem bardziej podobny do MS Windows. :help select-mode

command-line Do wprowadzania poleceń, podobnie jak w trybie normal mode}}

Ex-mode
Podobny do trybu wiersza poleceń, ale zoptymalizowany do przetwarzania wsadowego.

Vim komendy i polecenia

Zapisywanie i zamykanie:

:wq – zapisywanie pliku i wyjście
:q! – wyjście bez zapisania zmian
:w plik – zapisanie w nowym pliku „plik”

Poruszanie się po dokumencie w edytorze:

+ – przejście do następnej linii
– – przejście do poprzedniej linii
0 – przejście do początku linii
^ – przejście do pierwszego znaku nie będącego znakiem białym w linii

$ – przejście na koniec linii
n| – przejście do kolumny n linii
} – przejście do następnego paragrafu
{ – przejście do poprzedniego paragrafu
% – przejście do otwarcia / zamknięcia nawiasu (),[],<>,{}
G – przejście na koniec dokumentu
nG – przejście do linii

Wyszukiwanie czyli popularne ctrl+f w innych edytorach:

/ STRING – szukanie do przodu
? STRING – szukanie do tyłu
n – przejście do następnego znalezionego elementu
SHIFT+n przejście do poprzedniego znalezionego elementu

Kasowanie treści w edytorze:

x – kasowanie bieżącego znaku
nx – kasowanie znaków
dw – kasowanie bieżącego wyrazu
dd – kasowanie bieżącej linii
ndd – kasowanie linii
D – kasowanie znaków od kursora do końca bieżącej lini
dG – kasowanie wszystkiego od kursora do końca dokumentu

EDYCJA:

o – wstawienie nowej linii poniżej bieżącej
O – wstawienie nowej linii powyżej bieżącej
i – rozpoczęcie edycji przed kursorem
I – rozpoczęcie edycji na początku bieżącej linii
a – rozpoczęcie edycji po kursorze
A – rozpoczęcie edycji na końcu bieżącej linii
cw – zastąpienie wyrazu (bieżący wyraz się kasuje, kursor ustawia się na jego początku)
cc – zastąpienie linii (bieżąca linia się kasuje, kursor ustawia się na jej początku)
u – cofnięcie ostatniej zmiany
U – cofnięcie wszystkich zmian w bieżącej linii
. – powtórzenie ostatniej komendy
SHIFT+# – wyszukiwanie wyrażeń pasujących do zaznaczonego
SHIFT+% – przejście do kolejnego nawiasu () lub {}
~ – zmiana litery z małej na dużą i na odwrót

Popularne ctrl+c, ctrl+v czyli kopiowanie w samy edytorze:

yw – kopiuj do schowka bieżący wyraz
yb – kopiuj do schowka poprzedni wyraz
Y – kopiuj do schowka bieżącą linię
nY – kopiuj następne linii
p – wklej skopiowany tekst za kursorem
P – wklej skopiowany tekst przed kursorem
Wklejanie z zewnątrz ctrl+shift+v

* Jeżeli przy wklejaniu do konsoli kodu z tabulacjami/spacjami tworzą się niechciane wcięcia należy użyć polecenia „:set paste” następnie wkleić kod i ponownie ustawić „:set nopaste”, więcej o wklejaniu na

Znajdź i zamień:

* STARY – ciąg znaków stary (który ma zostać znaleziony), NOWY – na ten na który zamieniamy.

:s/STARY/NOWY – pierwszego wystąpienia w bieżącej linii
:s/STARY/NOWY/g – każdego wystąpienia w linii
:#,#s/STARY/NOWY/g – pomiędzy liniami # i #
:%s/STARY/NOWY/g – w całym dokumencie

Dane zewnętrzne, polecenia edytora Vim

:r textfile – wczytanie źródła pliku ‚textfile’ do edytora
:r ! w3m http://piestrzynski.info i -dump – wczytanie do edytora zawartości strony internetowej
:r ! komenda – wywołanie ‚komenda’ w shellu i wczytanie wyniku jej działania do edytora
:r ! last | grep user – na wywoływanych komendach można robić dowolne operacje przed wczytaniem do edytora

Praca z zakładkami:

:tabs – wyświetlenie informacje o aktualnie otwartych zakładkach
:tabnew – otwarcie pustej zakładki
:tabnew FILE – otwarcie pliku FILE w nowej zakładce
:tabf FILE – otwarcie pliku w nowej zakładce
:tabn – przejście do następnej zakładki
gt – przejście do następnej zakładki (działa w trybie NORMAL)
gT – przejście do poprzedniej zakładki (działa w trybie NORMAL)
n gt – przejście do zakładki o numerze n (działa w trybie NORMAL)
n gT – cofnięcie się do zakładki znajdującej się w odległości n od aktualnej (działa w trybie NORMAL)
:tabp – przejście do poprzedniej zakładki
:tabl – przejście do ostatniej zakładki
:tabc – zamknięcie aktualnej zakładki, gdy jest jedna karta, to nie będzie zamknięta
:tabo – zamknięcie wszystkich zakładek oprócz tej która jest aktualnie używana
:tabd KOMENDA – wykonuje komendę na wszystkich otwartych zakładkach

W tym poradniku znajdziecie komendy linux.

Scroll to Top